Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

1.Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, chyba że rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach albo pełnoletni uczeń zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 

2. Wzór rezygnacji  oraz procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury i znajduje się stronie internetowej szkoły w załączniku Dokumenty, zakładka Wychowanie do  życia w rodzinie, w bibliotece szkolnej.

3.Rezygnacja, o której mowa  w pkt. , może być złożona do 30 września w danym roku szkolnym i obowiązuje nie dłużej niż do końca tego roku szkolnego. 

4.W przypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywania w czasie jej trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej oraz poinformowania o tym fakcie wychowawcy. 

5.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

6.W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych, a także informację dotyczącą treści niniejszej procedury.

7.Szczegółowe treści wychowania do życia w rodzinie udostępniane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem strony internetowej szkoły, w biblioteki  szkolnej oraz wychowawców klas.

Załącznik:

Wzór rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Szczegółowe treści nauczania wychowania do życia w rodzinie.

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności