Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

(stan prawny na dzień 4 maja 2020r.)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z poź. zmianami: poz. 530, 564, 657, 781)- &11b i & 13 pkt 1

Zmiana terminów rekrutacji

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego  Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ( & 13 pkt 1ww. rozporządzenia)

Zgodnie z przepisem & 11b ust. 2 ww. rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa (men.gov.pl )

Szanowni Państwo, prosimy o bieżące sprawdzanie  strony internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja, będziemy zamieszczać wszystkie najważniejsze informacje związane z rekrutacją do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.